Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος στην καθημερινή ζωή και που εκφράζονται με διάφορους τρόπους. Κάποιοι από αυτούς είναι τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, το άγχος και οι αποκαλούμενες “ασθένειες της ψυχής”,που περιλαμβάνουν την κατάθλιψη, τις κρίσεις πανικού και πολλές άλλες.

 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ψυχοθεραπευτής και θεραπευόμενος συνεργάζονται προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους που έχει θέσει ο θεραπευόμενος, αλλά και στόχους που αναδύονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

Τα βασικά θεραπευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία είναι ο λόγος και η «συζήτηση». Η λέξη «συζήτηση» βρίσκεται μέσα σε εισαγωγικά, για να δείξει ότι η συζήτηση στην ψυχοθεραπεία διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη μορφή συζήτησης, που λαμβάνει χώρα στις φιλικές, εργασιακές και κοινωνικές συναναστροφές μας.

 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, πιστεύουμε πως η ατομική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια συνεργατική δουλειά μεταξύ ψυχοθεραπευτή και θεραπευόμενου με στόχο μια διαφορετική «ανάγνωση», μια διαφορετική οπτική για συμπεριφορές, δυσκολίες,  πεποιθήσεις και σχέσεις.